Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής – Δικαιολογητικά και Προθεσμίες

5EPALΝΕΑ

Α’ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2024-2025 από την Πέμπτη 27-06-2024 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 05-07-2024 και ώρα 23:59.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Για την ηλεκτρονική αίτηση, πατήστε στο παρακάτω κουμπί e-eggrafes:

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής παρακαλείσθε, να υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • α) είτε στο σχολείο, κατά τις ημέρες θερινής υπηρεσίας (11 και 18 Ιουλίου και ώρες 09:00-13:00), 
 • β) είτε με αποστολή τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου mail@5epal-esp-patras.ach.sch.gr έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής (Εκτυπωμένη από το e-eggrafes ή στο σχολείο με χρήση των κωδικών TaxisNet)
 • Τίτλος Σπουδών (ανάλογα την περίπτωση): α) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλο ισότιμο τίτλο ή β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου ή γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή στο οποίο είναι πιο πρόσφατα εγγεγραμμένος/η.
 • Χειρόγραφη Αίτηση Εγγραφής (Αίτηση: Α Τάξης / Β Τάξης / Γ Τάξης)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (δείτε εδώ)
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • 2 φωτογραφίες [1 για την εγγραφή και 1 αν επιθυμεί μεταφορά (βλ. παρακάτω)]
 • Αποδεικτικά εργασίας:
  • α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και
  • β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»,

ή αν απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας,

  • α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και
  • β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Για Δωρεάν μεταφορά ή Κάρτα μειωμένου εισιτηρίου δείτε εδώ

Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά από τη Δευτέρα 08-07-2024.

Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, Ιούλιο και Αύγουστο, το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 9:00-13:00.

Λόγω της αργίας της 15ης Αυγούστου, το σχολείο θα είναι ανοιχτό την Παρασκευή 16/08/2024.