Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής – Προθεσμίες και Δικαιολογητικά

5EPALΝΕΑ

Α’ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2023-2024 από την Τετάρτη 28-06-2023 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 07-07-2023 και ώρα 23:59.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Για την ηλεκτρονική αίτηση, πατήστε στο παρακάτω κουμπί e-eggrafes:

H ηλεκτρονική δήλωση πραγματοποιείται από τον/την ενδιαφερόμενο/η. Σε περίπτωση που επιθυμείτε υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση στο σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, δηλαδή:

 • Τετάρτη 28/06/2023 έως Παρασκευή 30/06/2023 ώρες 18:00-22:00,
 • Πέμπτη 06/07/2023 ώρες 09:00-13:00

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στο σχολείο, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, α) είτε στο σχολείο, κατά τις ημέρες θερινής υπηρεσίας (6, 13 και 20 Ιουλίου και ώρες 09:00-13:00), β) είτε με αποστολή τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου mail@5epal-esp-patras.ach.sch.gr όλο το 24ωρο έως τις 20 Ιουλίου 2023 στις 10:00 π.μ.

 • Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής (Εκτυπωμένη από το e-eggrafes ή στο σχολείο με χρήση των κωδικών TaxisNet)
 • Τίτλος Σπουδών (ανάλογα την περίπτωση): α) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλο ισότιμο τίτλο ή β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου ή γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή στο οποίο είναι πιο πρόσφατα εγγεγραμμένος/η.
 • Χειρόγραφη Αίτηση Εγγραφής (Αίτηση: Α Τάξης / Β Τάξης / Γ Τάξης)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (δείτε εδώ)
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • 2 φωτογραφίες [1 για την εγγραφή και 1 αν επιθυμεί μεταφορά (βλ. παρακάτω)]

Για τους ανήλικους μαθητές απαιτούνται επιπλέον:

 • Αποδεικτικά εργασίας:
  • α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και
  • β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»,

ή αν απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας,

  • α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και
  • β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Για Δωρεάν μεταφορά ή Κάρτα μειωμένου εισιτηρίου δείτε εδώ

Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά σε όλους τους χρήστες σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς στη σελίδα e-eggrafes.

Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, Ιούλιο και Αύγουστο, το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 9:00-13:00.