Εκτύπωση

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Ο Θεσμός των Επαγγελματικών Λυκείων

Η δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:

την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,

τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και

την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους,την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά. Στα Εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές. Η φοίτηση στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α' , Β' και Γ', ενώ στα Εσπερινά είναι τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

Τίτλοι σπουδών ΕΠΑ.Λ. και Επαγγελματικοί Διέξοδοι

Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται:

Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και
Πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ, 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18Α).

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:

Να λάβουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και τις σχολές Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.Να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).