Εκτύπωση

Εγγραφές - Μετεγγραφές

Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου

β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

γ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.

δ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ.

ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

Στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται :

Μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ

Στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

α) Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

β) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ.

γ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

δ) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ.

ε) Προαχθέντες της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

στ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών .

ζ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.

η) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ.

θ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

ι) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ

ια) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών.

ιβ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται :

α) Προαχθέντες της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ.

β) Μαθητές της Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ.

Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα.

β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ,στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.