Εκτύπωση

Δικαιολογητικά Εγγραφών

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Απολυτήριο γυμνασίου.

2) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα.

3) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος:

        για την κηδεμονία του μαθητή,

        για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει,

        σχετικά με τη διπλή φοίτηση.

4) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

5) Αστυνομική ταυτότητα του κηδεμόνα.

6) Μία φωτογραφία του μαθητή.

Σημείωση: Τα έντυπα για τα δικαιολογητικά 3 και 4 παρέχονται από το σχολείο.